Algemene voorwaarden - VIA Creaties
Logo Wit Transparant 1

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN VIA CREATIES ARNHEM BV.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 oktober 2021. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie/overeenkomst.

ARTIKEL 1 - Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De opdrachtnemer: VIA Creaties Arnhem bv die met de opdrachtgever een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De opdrachtgever: de koper of degene die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke opdrachtgever: de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de opdrachtgever;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bijv. webwinkel of postorder;
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld bij consumenten thuis, op beurzen of op straat;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloer bedekkend materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloer bedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.
2. Als de overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie ook betrekking heeft op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden, dan wordt verstaan onder:
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan; Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels;

 

ARTIKEL 2 - De geldigheid

Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor de levering van producten en/of diensten binnen de keuken- en sanitairbranche.

 

ARTIKEL 3 - Intellectueel eigendom 

1. De opdrachtnemer behoudt het intellectuele eigendom op onder meer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de opdrachtnemer dat vraagt moet de opdrachtgever ze direct teruggeven. Als de opdrachtnemer tevens nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.
2. Opdrachtgever mag aanduidingen inzake rechten van intellectueel eigendom op/in de door opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of veranderen.
3. Opdrachtgever mag materiaal van de opdrachtnemer waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 4 - De offerte 

1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij de offerte iets anders vermeldt. Zij zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de opdrachtnemer gedane metingen. De opdrachtgever moet daarbij de opdrachtnemer informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel 7 en 8). Bij vloeren houdt de opdrachtnemer bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aan, daarbij rekening houdend met de verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld moeten worden (strekkende meters tapijt, pakken laminaat, volledige lengte plinten e.d.). Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide partijen. De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever er in de offerte op dat de opdrachtgever zorgvuldig moet zijn met artikelen, materialen en gereedschappen van de opdrachtnemer die zich op het werk bevinden, naast de wettelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever. Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover en informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd in artikel 6 lid 5. De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend. Er zijn twee manieren: aanneemsom of regie. a. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd; b. bij regie geeft de opdrachtnemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van de benodigde materialen). De opdrachtnemer kan op verzoek van de opdrachtgever een richtprijs geven, dat is een schatting van de totale kosten. De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.
3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de opdrachtgever deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel 13).
4. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de opdrachtnemer de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Als de opdrachtgever daarbij specifieke verplichtingen heeft, wijst de opdrachtnemer daarop in de offerte. Denk bijv. aan dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van de opdrachtnemer (zie art.7 lid 3 en 4).
5. Als de opdrachtgever de offerte niet accepteert mag de opdrachtnemer de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen. Dit mag alleen als de opdrachtgever bij of voor het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) kosten. De opdrachtgever wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst
(voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 18)

De aanbetaling
1.
De opdrachtnemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen. Bij een zakelijke opdrachtgever (niet consument) gelden geen maximum percentages. Bij een consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk van het product.
2. De maximale aanbetaling voor keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/of onderdelen daarvan, en/of daarmee verband houdende werkzaamheden is 15%

Prijswijziging
3.
Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke opdrachtgevers worden doorberekend. Voor prijsverhogingen aan consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar vóór levering geldt:
* prijsverhogingen door Btw-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend;
* andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend;
* andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als dit is afgesproken. De opdrachtnemer vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan worden doorgevoerd en of de consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.
4. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de opdrachtgever geen recht op prijsvermindering.

Eigendomsvoorbehoud
5.
De opdrachtnemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de opdrachtgever de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De opdrachtgever is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
6. De opdrachtnemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de opdrachtgever.

Zekerheidstelling bij zakelijke opdrachtgevers
7.
Bij een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever mag de opdrachtnemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.

Schadevergoeding bij zakelijke opdrachtgevers
8.
De opdrachtnemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke opdrachtgever dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

Voorrijkosten
9.
De opdrachtnemer mag altijd voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.

 

ARTIKEL 6 - De levertijd 

1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.
2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de opdrachtnemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een 3 maanden maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de opdrachtgever de overeenkomst pas ontbinden nadat hij de opdrachtnemer via een aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en hem een extra termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog te leveren.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd is de opdrachtnemer bij een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
5. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument besteld wordt door de opdrachtnemer (bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de afroepdatum. Afroep moet gebeuren binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.

 

ARTIKEL 7 - Rechten en plichten van de opdrachtnemer 

1. De opdrachtnemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.
2. De opdrachtnemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
3. De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de opdrachtgever zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/ of installatievoorschriften.
4. De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever ook op:
• onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijv. het werken op een
ondeugdelijke ondergrond;
• het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv. door de consument ter beschikking
gestelde materialen of hulpmiddelen;
Dit geldt alleen als de opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs hoort te kennen.
5. De opdrachtnemer, als hij is geïnformeerd door de opdrachtgever (zie artikel 8 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
6. De opdrachtnemer zet na de start het werk regelmatig voort.
7. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige personen.
8. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de consument komen, dan wordt de levertermijn verlengd.
9. Als de opdrachtgever wensen heeft voor geluidsisolatie van een vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan vraagt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een verklaring met daarin de gemeten waarde van ondervloer en dekvloer. Doet de opdrachtgever dat niet of is die niet beschikbaar, dan waarschuwt de opdrachtnemer de opdrachtgever voor een mogelijk minder geluidsisolering na oplevering. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat hij kan aantonen dat de geleverde producten het beoogde geluidswerende effect hebben, bijv. door overlegging van productinformatie van de leverancier van de tussenvloer.

 

ARTIKEL 8 - Rechten en plichten van de opdrachtgever 

1. De opdrachtgever zorgt dat de opdrachtnemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt dat de opdrachtnemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft.
3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
• de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten;
• er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
• er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is.
Als de opdrachtgever daar niet voor zorgt, moet hij de door de opdrachtnemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.
4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
De opdrachtnemer wijst de opdrachtgever wel op de zaken genoemd in artikel 7 lid 4.
5. De opdrachtgever informeert de opdrachtnemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de opdrachtgever deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
6. De opdrachtgever zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de opdrachtgever dat tijdig aan de opdrachtnemer.
7. De opdrachtgever zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van de opdrachtnemer.
8. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
9. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de opdrachtgever de schade die de opdrachtnemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
10. De opdrachtgever zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de opdrachtnemer die zich ter plaatse van het werk bevinden.
11. De opdrachtgever die tegen het uitdrukkelijke advies van de opdrachtnemer toch wil dat de opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
12. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.

 

ARTIKEL 9 - De opslag van producten 

1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De opdrachtnemer mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.
2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de opdrachtnemer:
a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of;
b. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de ondernemer ook de opslagkosten rekenen.
Als de te leveren producten na de situatie genoemd in a of b nog niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, mag de opdrachtnemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de opdrachtnemer ook de opslagkosten voor 30 dagen rekenen.
3. Als de producten door de opdrachtgever zijn betaald, zal de opdrachtnemer de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt de opdrachtnemer rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.
4. Neemt de opdrachtgever na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag de opdrachtnemer, naast de in artikel 12 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten rekenen. Hij moet de opdrachtgever schriftelijk melden dat hij dit van plan is.
5. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de opdrachtnemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

ARTIKEL 10 - Het vervoer en de beschadiging bij aflevering 

1. Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is afgesproken. De opdrachtnemer draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de opdrachtnemer voor een goede verzekering.
2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de opdrachtgever dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert de opdrachtgever dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de opdrachtnemer te melden.
3. Als de opdrachtgever zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering maar vóór het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

 

ARTIKEL 11 - De betaling 

Koop en verkoop
1.
De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering (contant of pinbetaling), ook als er aanneming van werk in de overeenkomst is begrepen. Opdrachtgever mag er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de bankrekening van de opdrachtnemer.
2. Een andere betalingsconditie afspreken mag, maar het is wettelijk verboden om een consument alleen betaling vooraf van de (restant)koopsom als betalingsconditie aan te bieden.
3. De opdrachtnemer die in gedeelten levert mag bij elke deellevering betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de opdrachtgever een deelfactuur.

Aanneming van werk
4.
Bij uitsluitend aanneming van werk geldt dat partijen schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen evenredig met de voortgang van het werk en de levering van materialen. Daarbij wordt rekening gehouden met het maximale aanbetalingspercentage (zie artikel 5 lid 2). Worden hierover geen specifieke afspraken gemaakt, dan geldt als betalingsconditie:
• bij het geven van de opdracht 25% van de afgesproken som
• na de aanvoer van de materialen 70% van de afgesproken som.
• onmiddellijk na de oplevering 5% van de afgesproken som en
• De opdrachtgever ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.

Betalingstermijn facturen
5.
Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 14 dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken.

Niet-tijdige betaling
6.
Als een zakelijke opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim.
Als een consument niet tijdig betaalt, stuurt de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn een schriftelijke betalingsherinnering waarin hij opdrachtgever op zijn verzuim wijst. De opdrachtnemer geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen van niet-betaling.
7. Na deze nadere termijn mag de opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
8. De opdrachtnemer mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de termijn van lid 6 nog steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 5 genoemde termijn totdat alles is betaald. Bij een zakelijke opdrachtgever mag de opdrachtnemer wettelijke handelsrente berekenen na de in lid 5 genoemde termijn.

Opschorten betalingsverplichting
9.
De opdrachtgever mag bij klachten alleen dat deel van de factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De opdrachtnemer mag dit deel van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet de klant wel binnen de betalingstermijn betalen.
10. Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is afgesproken en de opdrachtnemer het werk niet voortzet, mag de opdrachtgever zijn betaling van de termijn opschorten. Eerder verzonden deelfacturen moet de opdrachtgever wel binnen de betalingstermijn betalen.

 

ARTIKEL 12 - De annulering 

1. Als de opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als de opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden
2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als de opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
3. Een annulering dient via een aangetekende brief te worden gedaan.
4. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet en in artikel 18 D voor deze verkoopmethode is vastgelegd.
5. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een consument de overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de consument misleid dan wel agressief benaderd is, bijv. als de verkoper de consument onder onredelijk zware druk heeft gezet bij het sluiten van de overeenkomst. De consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

 

ARTIKEL 13 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van de opdrachtgever. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.
Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de opdrachtgever worden verlangd.
Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.
Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk. Op verzoek van de opdrachtgever laat de opdrachtnemer restanten bij de opdrachtgever achter.

 

ARTIKEL 14 - Overmacht 

1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren.
Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

 

ARTIKEL 15 - Conformiteit en garantie 

1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de opdrachtgever recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
2. De opdrachtnemer geeft 1 jaar volledige garantie op de geleverde producten, boven op de wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken. De 1-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door opdrachtgever. De opdrachtnemer maakt dat aannemelijk. De opdrachtnemer draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten;
Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de opdrachtnemer het product niet te vervangen.
Als de opdrachtgever naar het buitenland is verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.
3. Opdrachtgever moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.
4. Ook na afloop van de eenjarige garantie in lid 2 kan de opdrachtgever nog rechten hebben op grond van de wet (lid 1). De opdrachtnemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.
5. De verplichtingen van de opdrachtnemer met betrekking tot conformiteit en garantie van lid 1 en 2 vallen niet onder de aanbetalingsregeling genoemd in artikel 5 en artikel 11. Bij faillissement/ surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de opdrachtnemer kan de opdrachtgever zich melden als schuldeiser bij curator/bewindvoerder.
6. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan de opdrachtnemer, geldt deze garantie ook voor de opdrachtgever.
7. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.
8. De opdrachtgever moet zich als een goed opdrachtgever gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.
9. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
10. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp) batterijen, verwisselbare lichtbronnen, keukenaccessoires, badkameraccessoires en normale slijtage.

 

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid 

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn:

  • Het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
  • Het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
  • Een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;
  • Een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door de opdrachtnemer is aangebracht. De opdrachtnemer meldt voor de start van het werk het onvoldoende vlak zijn aan de opdrachtgever;
  • Het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de opdrachtnemer vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.

 

ARTIKEL 17 - Klachten en schade 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door opdrachtnemer veroorzaakte schade aan opdrachtgevers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer. Dit moet schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.
2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan opdrachtgevers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de opdrachtgever klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door opdrachtnemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door opdrachtnemer is veroorzaakt.
3. Bij schade stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de opdrachtgever medewerking aan reparatie door of namens de opdrachtnemer.
4. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan - uiterlijk binnen een maand na ontdekking – schriftelijk gemeld.
5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten op dit gebied verliest.

 

ARTIKEL 18 - Overeenkomsten op Afstand en Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten

A - De overeenkomst
1.
Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De opdrachtnemer mag - als de wet dit toestaat - onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag de opdrachtnemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
4. De opdrachtnemer zal uiterlijk bij levering van het product en/ of de dienst de volgende informatie meesturen:
a. het bezoekadres van de opdrachtnemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van
betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
Deze informatie moet door de consument op te slaan en te raadplegen zijn.

B - Herroepingsrecht
1.
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product – al dan niet gecombineerd met een dienst - gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De opdrachtnemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de consument namens hem het product heeft ontvangen. Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door of namens de consument is ontvangen.
3. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag na het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:
4. Als de opdrachtnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in lid B vastgestelde bedenktijd.
5. Zodra de opdrachtnemer alsnog de in lid 4 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft ontvangen.

C - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de opdrachtnemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

D - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de opdrachtnemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de opdrachtnemer. Dit hoeft niet als de opdrachtnemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, behalve:
a. als de opdrachtnemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of
b. als de opdrachtnemer aangeeft de kosten zelf te dragen. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de opdrachtnemer de retourkosten van het product.
6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
a. de opdrachtnemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
8. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

E - Verplichtingen van de opdrachtnemer bij herroeping
1.
Als de opdrachtnemer herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
2. De opdrachtnemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, behalve als de opdrachtnemer het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
3. De opdrachtnemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de opdrachtnemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

F - Uitsluiting herroepingsrecht
De opdrachtnemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld:

1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de opdrachtnemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

ARTIKEL 19 - Geschillen

1. De consument dient zijn klacht eerst schriftelijk bij de opdrachtnemer te melden, zodat kan worden geprobeerd deze in onderling overleg op te lossen.
2. Als de klacht tussen partijen onderling niet wordt opgelost, kan de kwestie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

ARTIKEL 20 - Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande rechten toe, dan zal de opdrachtnemer deze rechten toepassen.